http://laisvadiena.lt/upload/1-297-skuodas01.jpg.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/2-297-skuodas02.jpg.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/3-297-skuodas03.jpg.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/4-297-skuodas04.jpg.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/5-297-skuodas05.jpg.jpeg
next previous close
http://laisvadiena.lt/upload/1-297-skuodas01.jpg.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/2-297-skuodas02.jpg.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/3-297-skuodas03.jpg.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/4-297-skuodas04.jpg.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/5-297-skuodas05.jpg.jpeg

Skuodo sav. Kultūros ir turizmo sk.

Gedimino g. 1, Skuodas, Klaipėdos apskritis


SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KULTŪROS IR TURIZMO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS:

1. Kultūros ir turizmo skyrius įgyvendina šiuos uždavinius:
1.1. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant kultūros, etnokultūros, teatro, muzikos, dailės, leidybos, kultūros vertybių apsaugos, turizmo ir jaunimo veiklos koordinavimo politiką savivaldybės teritorijoje;
1.2. rūpinasi gyventojų kultūros ugdymu, bendrosios ir etnokultūros puoselėjimu;
1.3. atsako už savivaldybės valdomų, taip pat jos teritorijoje esančių, bet konkrečių savininkų ar valdytojų neturinčių nekilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimą, rūpinasi, kad kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių savininkai ir valdytojai galėtų tinkamai saugoti šias vertybes;
1.4. atsako už turizmo industrijos plėtrą savivaldybės teritorijoje.
1.5. atsako už rajono jaunimo organizacijų, neformalių jaunimo grupių ir neorganizuoto jaunimo politikos įgyvendinimą.
2. Kultūros ir turizmo skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
2.1. rengia kultūrinių, paminklotvarkos, turizmo ir jaunimo programų projektus;
2.2. metodiškai vadovauja, įgyvendina tarybos patvirtintas programas savivaldybės teritorijoje;
2.3. rengia pasiūlymus tarybai steigti, reorganizuoti ir likviduoti iš Savivaldybės biudžeto lėšų išlaikomas kultūros įstaigas;
2.4. koordinuoja pavaldžių kultūros įstaigų veiklą, rūpinasi jų materialine baze;
2.5. sudaro, teikia kultūros ir turizmo srities išlaidų sąmatų projektą, vadovaudamasis tarybos patvirtinta savivaldybės biudžeto projekto rengimo ir tvirtinimo tvarka;
2.6. rūpinasi Skuodo kultūros centro pastatu ir inventoriumi, pagal panaudos sutartį perduoda reikalingą inventorių naudoti Skuodo rajono viešosioms kultūros įstaigoms, kontroliuoja teisingą biudžetinių lėšų naudojimą šiose įstaigose;
2.7 teikia pasiūlymus merui, tarybai kultūros infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos klausimais;
2.8. inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja parodas, konkursus, simpoziumus, festivalius, šventes, koncertus ir kitus renginius;
2.9. rūpinasi etninės kultūros globa ir populiarinimu;
2.10. skatina ir remia jaunimo kultūrines iniciatyvas, bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis jaunimo organizacijomis;
2.11. remia ir koordinuoja savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus, struktūrinių padalinių darbuotojų tarptautinį bendradarbiavimą;
2.12. kaupia ir skleidžia informaciją kultūros ir turizmo klausimais;
2.13. skatina, remia ir organizuoja kultūros ir turizmo specialistų tobulinimąsį, organizuoja darbuotojų atestaciją;
2.14. rūpinasi sukauptų kilnojamųjų kultūros vertybių apsauga;
2.15 įstatymų nustatyta tvarka teikia Kultūros ministerijai statistinę informaciją;
2.16. tvarko vietinius nekilnojamųjų vertybių registrus ir apie juos praneša Kultūros vertybių apsaugos departamentui;
2.17. r

Skuodo rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus informacija


Darbo laikas:
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
Šeštadienis
Sekmadienis

Skuodo rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyrius
Tel. 8 440 73935
Įm.kodas 188751834
PVM: .
http://www.skouds.lt