next previous close

Naktinis klubas NATOS

Rūdės g. 27a, Šiauliai, Šiaulių apskritis


Nau­jas dis­ko ba­ras – tai pui­ki vie­ta ir įmo­nių šven­tėms ar ka­lė­di­niams va­ka­rė­liams. „Na­tos“ ko­man­da pa­si­rū­pins, kad Jū­sų šven­tė bū­tų įspū­din­ga ir įsi­min­ti­na.

Dis­ko ba­ras „Na­tos“ – ge­riau­sia vie­ta at­si­pa­lai­duo­ti sa­vait­ga­lį. Ba­ras įsi­kū­ręs Rū­dės g. 27a. Tel. 8 699 82 122. In­for­ma­ci­ja ir in­ter­ne­te – www.fa­ce­book.com/natosnaktinisklubas.
Darbo laikas:
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
Šeštadienis
Sekmadienis

Natos
Tel. 8 699 82 122
Įm.kodas 2
PVM: .
Naktinis klubas NATOS facebook